Course curriculum

  1. Mô tả khóa học

  1. Cách thức hoạt động của Tiền số & NFT?

  2. Kiểm tra

  1. Cách Giao dịch và Lưu trữ Tiền Số?

  2. Kiểm tra

  1. Rủi ro và cơ hội đầu tư tiền số

  2. Kiểm tra

  1. Cách Chuyển tiền với Tiền số (USDTether)?

  2. Kiểm tra

  1. Kiểm tra mức độ hiểu bài của bạn!

About this course

 • Free
 • 10 lessons

Discover your potential, starting today